{{string}}


სახელი:
E-მაილი
ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
MUNICIPALITY OF KHARAGAULI
 • სოციალური პროგრამები

   

  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში სოციალური პროგრამების მიმართულებით ნახევარ მილიონ ლარზე მეტის გახარჯვაა დაგეგმილი.

  გამგეობის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელის, ნანა კიკნაძის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის სოციალური პროგრამები შემუშავებულია და მასში ძირითადად იმ პრობლემების მოგვარებაა გათვალისწინებული, რომელიც ხარაგაულის მოსახლეობას ყველაზე მეტად ესაჭიროება.

  1.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა-681, 100 ლარი.


  აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხავა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

  სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას.

  ასევე სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.


  2.ა(ა)იპ სათნოების სახლი-90,300 ლარი.


  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობა მოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა.

  სასადილო ემსახურება 65 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასაწაულო დღეს. დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.


  3.მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო , ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა-448, 800 ლარი


  პროგრამა უზრუნველყოფს ოპერაციებისა და სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსებას, ასევე სიცოცხლისათვის საშიში და პროგრესირებადი დაავადების მქონე ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

  სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდება შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით.

  ქვეპროგრა ასევე მოიცავს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარებას, რომლებიც სხვდასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას, მათ დახმარების სახით ერთჯერად გადაეცემათ არაუმეტეს 500 ლარი.(დახმარება განხორციელდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით)
  ერთჯერადი დახმარებას მიიღებენ ასევე 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირები.

  2015 წლის ბიუჯეტში ასევე განსაზღვრულია უნარშეზღუდული და მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვების საკურორტო-საერაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება.

  შშმ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გარდა მათთვის ასევე ხორციელდება რიგი ღონისძიებები გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

  აღნიშნული პროგრამა როგორც სოციალური დარგის სხვადასვა კოდებით-ისევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან ხორციელდება.
  სოციალურად დაუცველი პირთა დაკრძალვის ხარჯები განსაზღვრულია-200 ლარით.

  აღნიშნული თანხა განცხადების საფუძველზე გადაეცემათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლტა სარეიტინგო ქულა 570 000 არ აღემატება.
  ლეიკემიით დაავადებულ და ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.
  აღნისნული პროგრამით ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით:

  უდედმამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებულ, დავრდომილ და ინვალიდი მოქალაქეების,

  იძულებით გადაადგილებული პირების ფინანასური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.
  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვისა ( 9 მაისთან დაკავშირბით) და 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის (შშმ ბავშთა ღონისძიების) ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

  დედის და ქალთა დღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან, დავრდომილ, ტერიტორიულ მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დედების ფინანასური ან მატერიალური მხარდაჭერა.


  4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა-30 000 ლარი


  აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანთა და ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას.

  ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვის ერთჯერადი დახმარებებია: პირველი ბავშვის შეძენისას-100 ლარი, მეორე-200 ლარი, მესამე-300 ლარი, მეოთხე-400 ლარი, მეხუთე-500 ლარი, და შემდგომი ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენის შემთხვევაში-800 ლარი, ხოლო ტყუპების შეძენის შემთხვევაში-500 ლარი.


  5.ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვა-2 000 ლარი


  დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება შეადგენს-250 ლარს.


  6. სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების სოცალური დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა-110 000 ლარი


  სხვადსხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით განისაზღვრება.

  დახმარების გაცემა კომისიის დებულების შესაბამისად ხდება სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით. ასევე აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელით უზრუნველყოფა.

   

   

   

   

  ვალუტის კურსი
  http://www.nbg.ge/rss.php not found!
 • სოციალური მომსახურების სააგენტო
 • ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
  Kharagauli.ge © ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი